تولید محتوای باعث می شود که رتبه وبسایت به طور چشمگیری افزایش یابد. مدیران وبسایت ها یکی از بخش های خود را به تولید محتوا اختصاص داده اند