نمایش تبلیغات شما در صفحه های اینستاگرام

نمونه تبلیغاتی که در صفحه اینستاگرام مجله انجام می شود

پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو

نمونه تبلیغاتی که در صفحه اینستاگرام کیوسک انجام می شود

پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو

نمونه تبلیغاتی که در صفحه اینستاگرام سی اف نیوز انجام می شود

پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو

نمونه تبلیغاتی که در صفحه اینستاگرام جعبه انجام می شود

پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو