در دنیای امروزی،دنیای دیجیتال به عضوی جدا نشدنی در کسب و کارها و زندگی روزمره ما تبدیل شده است